inSite Non-Discrimination Policy

Discrimination is Against the Law

inSite Digestive Health Care complies with all applicable Federal civil rights laws as well as Section 1557 of the Affordable Care Act (ACA) and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  inSite Digestive Health Care does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

inSite Digestive Health Care provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

                 ○ Qualified sign language interpreters

                   ○ Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic

               formats, other formats)

And provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

                     ○ Qualified interpreters

                    ○ Information written in other languages

If you need these services, ask our Practice Administrator or our Civil Rights Coordinator for assistance.

If you believe that inSite Digestive Health Care has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with our Civil Rights Coordinator: Martine Henry, inSite Digestive Health Care, 225 W. Broadway, Suite 350, Glendale, CA 91204,  Telephone: 626-808-4757 Fax: 626-808-4757  Email: [email protected] You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Our Civil Rights Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

English:    ATTENTION:  If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.

Español  (Spanish):  ATENCIÓN:  si habla (español), tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.

繁體中文 (Chinese):    注意如果您使用繁體中文您可以免費獲得語言援助服務

Tiếng Việt  (Vietnamese):  CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.

Tagalog (Tagalog/Filipino):   PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.

한국어(Korean):  주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다

Հայերեն  (Armenian):  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ

فارسی  (Persian/Farsi) :  توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما

Русский (Russian):  ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.

日本語 (Japanese):  注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます

العربية  (Arabic):  ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi):   ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ខ្មែរ (Cambodian):  ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ

Hmoob (Hmong):  LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.

हिंदी  (Hindi):  ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।